Từ khóa "Chỉ số Xanh nét nổi bật trong chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cấp Tỉnh" :