Sản phẩm OCOP quận Tây Hồ - Hà Nội

Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP được xác định là 1 giải pháp quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn có hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới.