Chuỗi giá trị trong tiêu thụ nông sản ở Việt Nam

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị giúp đảm bảo các chủ thể tham gia chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân.