Giải pháp nào để tăng giá trị cho sản phẩm cá sông Đà của Sơn La?

Đây là câu hỏi đã được các đại biểu cùng thảo luận và góp ý cho tỉnh Sơn La, tại hội thảo ngày 31 tháng 05, diễn ra tại huyện Quỳnh Nhai.