Từ khóa "Công bố báo cáo để đầu tư công thúc đẩy tăng trưởng của Ngân hàng Thế giới" :