Từ khóa "Kết hợp đối ngoại với quốc phòng-an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay" :