sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí