Từ khóa "Xây dựng các chính sách phù hợp với chuyển đổi số và ứng dụng AI trong sản xuất nông nghiệp" :