EBOOK: Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững Việt Nam

Kiểm soát ATTP đang là vấn đề cấp bách ở Việt Nam để đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng. Việc này đòi hỏi phải có những mô hình quản lý và chính sách quản lý hiệu quả theo chuỗi giá trị NSTP như Luật ATTP năm 2010 đã quy định.