Từ khóa "Cải cách thể chế để đạt mức thu nhập trung bình cao và thu nhập cao" :