Đánh giá tiến độ chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm ở Khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 29 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Điều phối Hệ thống Lương thực thực phẩm Liên Hợp Quốc, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc (ESCAP) tổ chức cuộc họp về ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM ở Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Trụ sở ESCAP Bangkok, Thái Lan.