Diễn đàn nông dân hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp.

Khi bị bệnh khó khăn phức tạp ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế trong đó có ngành nông nghiệp nông thôn, làm thế nào để giúp nông dân có thể tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả thì mô hình hợp tác xã liên kết các hộ nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm.