Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Ba Đồn triển khai dịch vụ Mobile Banking

Thực hiện Thông báo số 1479/TB-NHCS ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ba Đồn đang triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng dưới hình thức ứng dụng trên thiết bị di động VBSP SmartBanking.