Chương Mỹ - Hà Nội: HTX Nông nghiệp Nam Phương Tiến chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến được thành lập năm 2018, là mô hình đầu tiên xuất phát từ ý tưởng khởi nghiệp Đề án 939 “Hỗ trợ Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn huyện Chương Mỹ.