Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại gắn với đô thị hóa

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ, Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26-NQ/TƯ). Trên cơ sở thực tiễn triển khai những năm qua, Trung ương Đảng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong chặng đường mới. Phóng viên Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí về việc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại, gắn với đô thị hóa trên địa bàn Thủ đô.