Vị trưởng hào của Tràng An thất hào và việc chăm lo trồng người

Bác Hồ nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Cây và người là hai thành tố quan trọng của sinh cảnh cũng là hiển hiện đặc sắc của một nền văn hóa giàu chất nhân văn, cái nền cơ bản của một giang sơn bền vững.