Lan Hài Việt Nam

Bài thuyết trình của Nghệ nhân Chu Xuân Cảnh về Lan hài Việt Nam tại Mỹ được tổng hợp đưa lên tạp chí.