Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em

Qua hơn 3 năm thực hiện nhìn chung các nhiệm vụ lồng ghép của các Bộ ngành và các địa phương đã được tích cực triển khai và đem lại hiệu quả lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các vùng khó khăn những nhiệm vụ này được Chính phủ, các Bộ ngànhvà các địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai, giám sát chặt chẽ và đánh giá tiến độ kết quả theo qui định.