Tác phẩm Thiên Nga Vũ Điệu của Dũng Ka Cơ xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam

Mới đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam cho tác phẩm Vũ Điệu Thiên Nga - Cây Bonsai Tùng Kim Cương của Công ty TNHH Dũng Tân