Cúng Rằm tháng Giêng có quan trọng không?

Tục cúng Rằm tháng Giêng có từ lâu đời. Rằm tháng Giêng hay còn gọi là tết thượng nguyên, tết nguyên tiêu. Đến hôm nay, tục lệ này còn giữ trên đất nước ta.