Hạt lúa vàng mùa Xuân đất nước

Nước ta vốn có nền nông nghiệp lúa nước từ ngàn đời nay. Những cánh đồng xanh biếc và thẳng cánh cò bay là biểu tượng của một dân tộc trường tồn.