EBOOK: Tài liệu bồi dưỡng cán bộ Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

07/03/2023 12:46

Thực hiện Quyết định số 3360/QĐ-BNN-VPĐP ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã phối hợp với các đơn vị thuộc các bộ, ngành liên quan, một số đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các chuyên gia, tiến hành biên tập Bộ tài liệu khung phục vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025.

Bộ tài liệu với 03 phần, 19 chuyên đề của Khung chương trình đã được phê duyệt, cụ thể:
Phần 1. Các nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới (gồm 06 chuyên đề)

Phần 2. Các nội dung trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới (gồm 09 chuyên đề)
Phần 3. Nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng nông thôn mới (gồm 04 chuyên đề)

Bộ tài liệu khung đã được biên tập trên cơ sở kế thừa tối đa nội dung của các chuyên đề tập huấn giai đoạn 2016-2020 và dự thảo một số chuyên đề do Trường cán bộ Quản lý nông nghiệp nông thôn II đã biên soạn năm 2021. Ngoài ra, nhiều thông tin, tài liệu đã được kế thừa từ các sản phẩm của Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới, các báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020... Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổ chức lấy ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan đối với dự thảo Bộ tài liệu khung; đồng thời, đã sử dụng nội dung của một số chuyên đề để tập huấn thử nghiệm tại một số lớp bồi dưỡng, tập huấn do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ tổ chức.

XEM TOÀN VĂN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "EBOOK: Tài liệu bồi dưỡng cán bộ Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" tại chuyên mục Nông thôn mới. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309