Sắp có thêm chính sách ưu đãi, hỗ trợ kinh tế trang trại

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp.