Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” giai đoạn 2018 - 2021: Những kết quả ấn tượng!

26/11/2022 23:00

Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” giai đoạn 2018 - 2021 đã đạt được những kết quả thiết thực cho đồng bào khu vực vùng vùng sâu vùng xa.

 

Quyết Tuấn