Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025

20/09/2022 23:14

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 13-9-2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đôi khí hậu và phát triển bền vững.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đi vào thực chất từng nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhằm giải quyết triệt đề, căn bản các vấn đề còn tồn tại ở khu vực nông thôn, tạo sự bứt tốc mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; xây dựng thành công các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở đặc thù, lợi thế, thế mạnh của từng địa phương. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (trừ các xã đáp ứng điều kiện phát triển thành phường).

Để thực hiện mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ chính cần triển khai thực hiện như: tổ chức phổ biển, quán triệt, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện Chương trình; ban hành các văn bản triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí.

Rà soát, định hướng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hòa Vang theo hướng lập quy hoạch phát triển đô thị và bố trí nguồn lực để đầu tư phát triển đô thị đối với các xã đáp ứng điều kiện phát triển thành phường; trên cơ sở yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022 – 2025 đối với các xã tiếp tục xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy tham mưu, thực hiện Chương trình; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao…

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thực hiện rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch; đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ, và các nội dung liên quan để triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hằng năm. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch. Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Kế hoạch; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố, UBND thành phố, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổng hợp nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước cần bố trí, bổ sung để thực hiện Kế hoạch này, hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định bố trí dự toán để thực hiện theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan và căn cứ khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp, cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố để thực hiện Kế hoạch theo tiến độ hằng năm và trung hạn, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Định kỳ, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới vào kết quả thực hiện chung của các Chương trình MTQG thành phố Đà Nẵng để báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố và các Bộ, ngành Trung uơng theo nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hòa Vang tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo hiệu quả; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung kế hoạch, chương trình, đề án, dự án... về xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành phụ trách; hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện đảm bảo các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, kiêu mẫu. Tham mưu các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố tham mưu các văn bản chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành phố, UBND thành phố về thực hiện chương trình. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Kế hoạch; trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Hòa Vang, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, báo cáo Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành phố.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền, phổ biến và vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung của Kế hoạch; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát, phản biện trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

UBND huyện Hòa Vang có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trinh MTQG xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của Chương trình. Tổng hợp kết quả thực hiện, các kiến nghị, đề xuất liên quan đến thực hiện Chương trình; kết quả thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo thành phố, UBND thành phố và Trung ương theo quy định.