Nông nghiệp đô thị Hà Nội đôi nét lạm bàn

1. Vấn đề đặt ra với ngành nông nghiệp Thủ đô Sau mở rộng địa giới hành chính (tháng 8 năm 2008), Hà Nội có diện tích 3.344,6 Km2 trở thành thành phố đứng đầu Việt Nam về diện tích tự...