Di Linh: Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế xã hội

Với 42% dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) cùng với việc thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, huyện Di Linh đã cùng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên cội nguồn sức mạnh bền vững để góp sức vào sự phát triển chung của địa phương.

a4-20240608214734-1720409630.jpg

Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc huyện Di Linh được tổ chức định kỳ hàng năm

Huyện Di Linh có tổng diện tích đất tự nhiên trên 161.000 ha. Dân số toàn huyện khoảng trên 165.000 người, với 28 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, tỷ lệ đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm khoảng 42,5% dân số. Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính; trong đó có 15 xã và 1 thị trấn với 85/183 thôn, tổ dân phố thuộc vùng đồng bào DTTS. 

Vừa qua, ngày 26/6, UBND huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV với sự tham dự của 150 đại biểu, đại diện cho hơn 65.000 đồng bào các DTTS đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Theo báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIV, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường.

Đồng thời, ông Nguyễn Thế Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết: UBND huyện đã xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch phát triển vùng đồng bào DTTS theo từng năm, từng giai đoạn; trong đó, xác định việc phát triển vùng đồng bào DTTS vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do đó, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện đã tập trung vào giải quyết những vấn đề khó khăn của vùng dân tộc, tạo điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các thôn nghèo và cận nghèo,...

Sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu DTTS huyện Di Linh lần thứ III năm 2019, huyện Di Linh đã đạt được nhiều thành tựu trong công tác dân tộc, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; củng cố, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc.

Đến cuối năm 2023, 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện có đường nhựa kiên cố đến trung tâm xã; 100% xã, thôn đồng bào DTTS có điện lưới quốc gia... Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đồng bào DTTS được bố trí tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện ngày càng tăng với 389/2.528 người, chiếm tỷ lệ 15,4%. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên và việc phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS luôn được quan tâm chú trọng. Toàn huyện hiện có 932/4.493 đảng viên là người DTTS, chiếm 20,7%. 

Bên cạnh đó, các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được quan tâm bảo tồn và phát huy, không chỉ trở thành một tài sản tinh thần cho con cháu, mà còn là một tài nguyên mới cho sự phát triển du lịch của huyện nhà.
Nhiều phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát động, đã thu hút đông đảo đồng bào DTTS hưởng ứng và tham gia. Điển hình như phong trào hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, giao thông đô thị; Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Phong trào “Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”,... Đến nay, 85/85 thôn, tổ dân phố đồng bào DTTS được công nhận thôn, tổ dân phố văn hóa.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn huyện diễn ra sôi nổi rộng khắp và có hiệu quả, góp phần tạo bước chuyển biến tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư. Trong đó, tiêu biểu là Ngày hội Văn hóa thể thao các dân tộc huyện Di Linh được tổ chức định kỳ hàng năm được đông đảo Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện tham gia hưởng ứng. 

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh Nguyễn Thế Học khẳng định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện; sự kết hợp đồng bộ, chặt chẽ và trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong huyện, cùng với việc thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và các chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc ổn định, cải thiện, nâng cao mọi mặt đời sống của đồng bào DTTS. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh; là tấm gương đoàn kết các dân tộc, gương mẫu thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn huyện