Tri thức hoá nông dân - Nông dân chuyên nghiệp!

Tri thức hóa nông dân là xây dựng nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, yêu nước, đoàn kết, đổi mới sáng tạo; có trình độ, học vấn và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến. Điều này góp phần nâng cao vị thế, tầm quan trọng của người nông dân và làm cho người nông dân chuyên nghiệp.