Tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Để đưa nông nghiệp, nông thôn phát triển cần tăng cường chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; tăng cường nguồn lực, đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho nông thôn, góp phần hỗ trợ người dân ở khu vực này vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh.