Kế hoạch hành động và lĩnh vực ưu tiên trong thực hiện kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) là cách tiếp cận phát triển kinh tế mới thay thế cách tiếp cận truyền thống ở nước ta. Khái niệm KTTH đã được Chính phủ Việt Nam quy định cụ thể trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT 2020) và Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT.