Làng nghề trên địa bàn Hà Nội

Những năm gần đây, làng nghề Hà Nội đã phục hồi và  phát triển với trên 1350 làng, chiếm 67% tổng số làng nghề trong cả nước. Nền kinh tế thành phố đã chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tạo nhiều việc làm và mở ra hướng đi mới đẻ hình thành các chuỗi cung ứng trong công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước.