Triển khai xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh

Kế hoạch Triển khai xây dựng các mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh/xã thương mại điện tử (do Trung ương chỉ đạo) tại các địa phương giai đoạn 2021 - 2025 sẽ lựa chọn địa điểm mô hình thí điểm trước ngày 10/12/2022.