TS. Lê Thành Ý: Phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã và hoàn thiện thể chế đất đai trong Nông nghiệp (Kì 1)

Bước vào giai đoạn phát triển mới, kinh tế tập thể- hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi phải đổi mới sáng tạo; khắc phục hạn chế, yếu kém để tiếp tục phát triển xứng đáng là hạt nhân xây dựng nông thôn mới văn minh và hiện đại.