Kinh tế hợp tác xã vấn đề tất yếu trong xây dựng kinh tế xã hội nông thôn

Phát triển nông nghiêp, xây dựng kinh tế hộ nông dân ở nông thôn không chỉ cần thiết trong cách mạng dân tộc dân chủ mà còn có vai trò quan trọng trong suốt quá trình phát triển kinh tế xã hội nước nhà.