Phát triển đô thị bền vững từ kiến giải và đề xuất của Ngân hàng Thế giới

Trong quuá trình đô thị hóa , Việt Nam đang ở ngã rẽ quan trọng; cần thay đổi cả về  tư duy lẫn chiến lượcphát triển mới. Theo đó, trọng tâm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các đô thị. là việc làm cần thiết.