TS. Lê Thành Ý: Khai thác hải sản những vấn đề cần đặt ra đối với Việt Nam

Nhằm đánh giá tác động kinh tế từ hoạt động thương mại không tuân thủ quy định chống khai thác IUU, ngày 10 tháng 8 năm 2021 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo trực tuyến công bố Báo cáo “Đánh giá tác động kinh tế từ phân tích thương mại của việc không tuân thủ quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU): Trường hợp Việt Nam”