Bảo tồn văn hóa truyền thống với thành công chữa trị của y học dân tộc

Những năm đầu thế kỷ XX, khi đến với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận xét rất tinh tế đó là, trong nghiên cứu, những công trình của Mác còn có khoảng trống về kinh tế xã hội Phương Đông.